مذاکره‌کنندگان با رؤیت ذره‌ای از چاشنی تهدید مذاکره را به هم بزنند