پاسخ محرمانه روحانی به نامه مجمع روحانیون در خصوص ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات