نعمت‌زاده بار دیگر خواستار ادغام خودروسازان کوچک شد