طراحی های منطقه حایل احتمالی در سوریه انجام شده است