بیش از 7 میلیون لیسانس و فوق لیسانس بیکار در کشور وجود دارد