هیچ کدام از فعالان تجهیزات پزشکی کشور شناسنامه بهداشت ندارند