نماز جمعه تهران/آيت الله خاتمي: آمريکا ميگويد اگر توافق نشود گزينه نظامي روي ميز است،بدانند اگر متعر