گردان‌های کوثر باید برای مقابله با تهدیدات امنیتی و نرم آماده باشند