حمله شدید مایلی کهن به دادکان؛ او به وزیر ورزش حسادت می کند / چرا فردوسی پور برای کی روش التماس می کند