ظرفیت‌های بسیار مطلوبی در زمینه روابط اقتصادی بین ایران و عراق وجود دارد