باشگاه تراکتورسازی در مورد وضعیت گردانی تصمیم می‌گیرد