5 سناریوی مخابرات برای تعرفه جدید تلفن‌ثابت/ افزایش نرخ مکالمه داخل و خارج استانی و آبونمان