قطع مذاکرات در شرایط تهدید به نفع منافع ملی کشور است