مشکلات مدیریتی؛ عامل انتخاب روش «مزایده» برای واگذاری استقلال و پرسپولیس