مدیرعامل شرکت ملی گاز: تدوین برنامه ششم توسعه در صنعت گاز به پایان رسیده است