چرا آمريکايي ها از توافق هسته اي با ايران حمايت مي کنند؟