سهم 9 دستگاه از انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تعیین شد