ترفندهای جدید منافقین؛ از تخلیه تلفنی خبرنگاران تا اهداف تبلیغاتی