داعشی ها بنی امیه زمان هستند/ ساختن جعلیات درباره مجسمه یزید