تعداد دام موجود در مراتع چالدران بیش از ظرفیت موجود است