وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: برخی ناشران شمارگان غیر واقعی می زنند