همکاري با صنعت نفت ايران پس از تحريمها آسان تر مي شود