پایگاه‌های امداد و نجات اردبیل استاندارد و تجهیزاتشان به‌روز است