معضلات زیست محیطی با بهادادن به نهادهای مردمی حل شود