نمایندگان ایران ضعف های زیادی داشتند/مربیان جوان را می سوزانیم