تاکید خطیب جمعه تهران بر جلسات وعظ برای گسترش فضایل در جامعه