دومين درخواست براي افزايش قيمت خودرو/اظهارات تکراري سخنگو در خصوص حذف برخي يارانه بگير ها