تجارت با ایران ۲۳۲ میلیون دلار جریمه برای شرکت نفتی درپی داشت