بازیکنان ومربیان میلیاردی شناسایی شدند/بازیکنان باید مالیات بدهند