بازیکنان و مربیان میلیاردی شناسایی شدند/بازیکنان مالیات می دهند