قرارگیری رکابزن کوهستان ایران در رده پنجم مسابقه بیتلیس ترکیه