بعد از گلزنی در دربی عدد 6 را نشان می دهم / نمی خواستم مثل پیتر چک شوم