رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا:حضور گسترده مردم در نمایشگاه کتاب تهران شگفت زده ام کرد