همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری گرمی برگزار شد