مذاکرات شرکت های نفتی خارجی با ایران سری نگه داشته می‌شود