استاد دانشگاه صنعتی شریف: پای علم بدون فلسفه می‌لنگد