بازیگری که بعد از ترک سینما به کارهای خیریه می پردازد/ عکس