وزير ارشاد در بازديد از نمايشگاه کتاب: براي بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه درخواست رسمي داده ام و