آزادی بیان به سبک دولت یازدهم/ منتقدان بی شناسنامه، عصر حجری، متوهم، اقلیت تندرو و...