نبود تجهیزات «ام‌.آر.آی» برای بیماران جنوب کرمان مشکل‌آفرین است