هنرمندی که از اولین روز با رادیو همکار بوده است/ «رادیو» آب باریکه زندگی ماست