مولاوردی خبر داد: «ساماندهی زنان در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی» به زودی