مجامع بین المللی از کشتار مردم یمن جلوگیری کنند/ کمبود شدید دارو