تد کروز طرح نظارتی کنگره را برای مذاکرات هسته‌ای مخرب دانست