دشواری صادرات کالا از مرزها به دلیل برخی قوانین گمرکات عراق