استقلال به من وابسته نیست / هواداران اگر نمی آیند لااقل دعا كنند