۲۰ پیشنهاد قطعه‌سازان برای رفع موانع تولید در صنعت خودرو