کاش دولت مردان شهامت ایستادگی روی این حرفشان را داشته باشند!