حمله افراد مسلح به ورزشکاران در افغانستان 8 کشته و ...