انقلاب هیچ گاه برای دعایی پلکلان پیشرفت شخصی نبوده است